شعری از انتهای فداکاری یک انسان

فداکاری شگفت انگیز یک سگ