شعری از انتهای فداکاری یک انسان

چه فداکاری کرده اید؟ (فیلم)