شعر خوانده شده دربرنامه دیروز خندوانه

نارضایتی جناب خان از شهرتش دربرنامه خندوانه!!