شناخت اقلیم 3

حجت الاسلام دسمی-شناخت وضعیت ها-شناخت محل،وضعیت،آسیبها