شنل کلاره عباسی

(جشن فرزاد آغاز)_بهزاد صفایی - سره کلاره چرخ هادی