شیریت برای بادا

شرح شمس ج 36:"چمنی که تا قیامت..." استاد حاجی بلند