شیلا خداداد در جشنواره فجر

شیلا خداداد! برگشت از آمریکا و بازداشت در فرودگاه (فیلم)