صرفه جویی 7.6 میلیارد ریالی واردات نهاده های طیور با کاهش سن کشتار