صرفه جویی 7.6 میلیارد ریالی واردات نهاده های طیور با کاهش سن کشتار

کاهش چشمگیر واردات ایران در نیمه اول امسال