صفحه اول روزنامه عربستانی الحیات مسکو محاصره حلب پیش از آغاز ژنو را تایید کرد

شهر ژنو - کشور سوئیس (فیلم)