صفحه اول روزنامه عربستانی الحیات مسکو محاصره حلب پیش از آغاز ژنو را تایید کرد

مناظره در صفحه اول روزنامه ها (فیلم)