عبادی پور برای کسب مدال به ریو می رویم

به کجا می رویم؟