عبور کاروان نمادین ورود آزادگان از شهر اهواز

نمایش ورود نمادین کاروان آزادگان به کاشان وآران و بیدگل