عبور کاروان نمادین ورود آزادگان از شهر اهواز

کاروان آزادگان