عربستان سعودی به دنبال کاهش عزت احترام حجاج ایرانی است

فرود اضطراری هواپیمای سعودی حجاج ایرانی