عربستان سعودی به دنبال کاهش عزت احترام حجاج ایرانی است

درآمد حج عربستان سعودی چقدر است؟