عرب خواننده شمالی

الاغ خواننده الاغ خواننده الاغ خواننده ! (فیلم)