عروس زیبا با حجاب بلوچ آرایش غلیظ

أظافر عروس العید مزّینة بالورود واللؤلؤ!