ععبدولی درکشتی فرنگی نونهالان در وزن 85 بناب

مکانیزم ژیروسکوپ برای تخته بیلیارد درکشتی متحرک