علت درگذشت سید جواد رضویان

سید جواد ذاكر هیئة شیفتكان حضرت رقیه - قم