علت دعوا ل و جهان

علت دعوا و گریه ساکت الهامی ( طنز )