علت دعوا ل و جهان

دیدن این فیلم برای افرادی که بیماری دارند توصیه نمیشود