علت دعوا ل و جهان

دعوا ،دعوا،دعوا،سر شیشه مربا. (فیلم)