علت رویارویی ایران آمریکا در خلیج فارس

برنامه صبح خلیج فارس با حضور نفیسه روشن وشهاب مظفری (فیلم)