علیرضا افتخاری در برنامه ضیافت

به اصفهـان رو-آوازخوانی علیرضا افتخاری در برنامه ضیافت