علی صادقی به

مهران غفوریان و علی صادقی تو نقش متالیکا تو فیلم خالتور فقط حرکات علی صادقی((((: ( فیلم )