عهای از بازیکنان پرسپولیس بازی دیروز با صبا

درخواست بازیکنان پرسپولیس از هواداران برای بازی صبا