عهای سوشا مکانی مه بخاطرشون دستر شد

صحبت های جالب و جنجالی سوشا مکانی از لباس (فیلم)