عکسهای قلمه زدن سیلندریکا

تکثیر اپونتیا سیلندریکا به روش قلمه زنی (فیلم)