ع استیکر به زبان بختیاری

طنز امآ واقعیت به زبان بختیاری (فیلم)