ع فانتزی ونقاشی شده ی عیسی مسیح وحضرت مریم

خدا مرده را زنده کرد نه عیسی مسیح ، احمد دیدات (فیلم)