غیر فعالکردن بسته همراهی

10 سوپرگل غیر ممکن از زاویه بسته