فاصله کلینتون از ترامپ دو رقمی شد

ترامپ علیه کلینتون