فاصله کلینتون از ترامپ دو رقمی شد

کارگاه تمرین جمع اعداد یک رقمی (1 رقمی + 2 رقمی)