فتاح اعضای هیئت امنای کمیته حقوق نمی گیرند

سربازان ماهیانه چقدر حقوق می گیرند؟