فتنه 88 حاصل شکست آمریکا در منطقه و قدرت‌طلبی برخی در داخل بود

اشک‌های سوزناک پدر و مادر آتنا در غم فراق فرزند ( کیلیپ )