فتنه 88 حاصل شکست آمریکا در منطقه و قدرت‌طلبی برخی در داخل بود

شکست آمریکا