فراخوان طراحی آرم شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

تیزر همایش خیرین حوزه های علمیه خواهران (فیلم)