فراوانترین و غنی ترین گونه مرتعی در فلات مرکزی ایران