فرش کاشان طرح گل و مرغ

تکمیل نصب فرش یکپارچه سرفره کاشان توسط فرش اسلیمی (فیلم)