فصل دوم اموزش اقتصاد خرد از دهقانی

سرشاخه خرد کن-چوب خرد کن - موتور خرد کن چوب-چوب تراش