فعالیت شبکه‌ای دستفروشان مترو

تیراندازی در مترو شهرری به دلیل نزاع جمعی ( کیلیپ )