فهرست خروجی استقلال اعلام شد

ترکیب دربی 83 اعلام شد