فهرست خروجی استقلال اعلام شد

بازی پرس پولیس با استقلال !!