فوق العاده شغل کارکنان علوم پزشکی تبریز

ریشه کن کردن درخت توسط کارکنان علوم پزشکی