فوق العاده شغل کارکنان علوم پزشکی تبریز

انجام تحلیل آماری: آمار توصیفی، علوم پزشکی، تبریز (فیلم)