فیلم درگیری ابوالفضل قاسمی با ماموران در تهران

درگیری شدید زن دستفروش با ماموران شهرداری در اتوبان ازادگان تهران (فیلم)