فیلم ببر مازندران

نقاشی ببر سیبری یا همان ببر مازندران بر روی بوئینگ ۷۴۷