قاضی به نفت تهران پیوست

گل محمد عباس زاده به نفت تهران