قاضی به نفت تهران پیوست

نفت تهران 2 - 1 نفت آبادان