قاضی به نفت تهران پیوست

با توافق هسته ای ایران رقیب روسیه درصادرات انرژی نفت شد