قدیمی امیرارام اگه روزی

اگه بد اگه سربارم اگه خواب اگه بیدارم