قرارگاه سلمان بیرجند

فرودگاه بیرجند پرواز بیرجند - بغداد