قرص ،آمپلوپرس

ماشین قرص شمار و قرص پر کن نیمه اتوماتیک