قسمتی که ارشاعقدسی دست وپای امیر نبویان را می بده

پسری که دست بقیه را می گیره!!!!!!!!!!!!