قطع شدن سر نوزاد در هنگام زایمان کردستان آزاد

زایمان گاو !