قلعه نویی برای شرافت فوتبال به مصاف الهلال می رویم راهی رفت که عربستان می خواست

7-شرافت جامعه به شرافت خانواده است.