قهرمان‌کوچک

این قهرمان،قهرمان من نیست،قهرمان همه ماست.شهیدمدافع حرم