كشتن چند داعشی توسط نیروهای عراقی

ترکوندن چندتا کفتار داعشی توسط نیروهای عراقی