كشتن چند داعشی توسط نیروهای عراقی

کشتن داعشی توسط نیروهای عراقی(داعشی امد تسلیم بشه که)