كشتن چند داعشی توسط نیروهای عراقی

گفتگو با یکی از سران داعش که ۱۷۰۰ نفر را اعدام کرد ( کیلیپ )