لباسهای رییس علی دلواری

بوشهر گردی (قسمت سوم) موزه شهید رییس علی دلواری