لحظاتی عجیب و ترسناک از نحوه شکار حلزون

صحنه ورودی sub zeo و scorpion در فیلم مورتال کمبت