لحظه شهادت شهید رجایی

نماز شهید رجایی و شهید چمران پشت سر رهبری (فیلم)