_آمار_طلاق_روندی_کاهشی_داشته_است لزوم آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس

لزوم آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس

آموزش پذیرش فرهنگ های دیگر به کودکان